IZREDNA NOVICA – RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA PREDSEDNIKA DRUŠTVA

Rogaška Slatina, 21.1.2019

Na podlagi Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina in Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2023, na sestanku 17.1.2019 imenovana kandidacijska komisija objavlja naslednji

RAZPIS

kandidacijskega postopka za predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina zaradi odstopa dosedanjega predsednika.

1. točka

Kandidacijski postopek poteka za mesto predsednika prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina.

2. točka

Predsednik društva se izvoli na izrednem občnem zboru in je izvoljen do konca mandatnega obdobja 2018-2023.

3. točka

(pogoji in rok za kandidiranje)

(1) Kandidat je lahko vsak polnoletni član PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

(2) Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za funkcijo predsednika do 18.2.2019. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije.

(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji najkasneje 11 dni pred zasedanjem izrednega Občnega zbora PGD Steklarna Rogaška Slatina.

(4)Kandidat za predsednika je lahko vsak polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

(5)Kandidat za predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut PGD.

4. točka

(predlagatelji kandidatov)

(1) Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov.

5. točka

(predstavitev kandidatov)

Kandidati za predsednika morajo predstaviti vizijo in razvoj PGD do konca mandatnega obdobja.

Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in morebitne manjkajoče člane Upravnega odbora. Predstavitve se opravijo na izrednem občnem zboru v prostorih PGD, ki je predviden 8.3.2019.

6. točka

(objava liste kandidatov)

(1) Kandidacijska komisija 10 dni pred zasedanjem izrednega občnega zbora PGD na oglasni deski PGD objavi listo kandidatov predsednika PGD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(2) Lista kandidatov za predsednika se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, stopnjo splošne izobrazbe in gasilski čin.

7. točka

Razpis je objavljen na oglasni deski PGD Steklarna Rogaška Slatina in na spletni strani društva.

Predsednik kandidacijske komisije:

Mario Gamilec

 

Priloga:

2019-01-22T19:46:23+00:00